DIO 20 år

20 år med DIO 1987–2007

Under våra 20 år har gruppen alltid haft medlemmar från de onkologiska klinikerna i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. Under åren har också dietister från Jönköping, Falun, Örebro och Nyköping ingått i gruppen.

Vid 20-års jubileumet ingick följande dietister i DIO:
Christina Persson, Uppsala, 1987-
Ylva Orrevall, Stockholm, 1987-
Marie Esbjörnsson, Stockholm, 1990-
Anette af Geijerstam, Stockholm, 1999
Jenny McGreeve, Nyköping, 2003-
Margaretha Kågström, Lund, 1993-
Emelie Hag, Göteborg, 1999-
Anica Nordin, Umeå, 1987-
Ulla Kronqvist, Umeå, 2002-
Följande dietister har tidigare ingått i gruppen:
Lena Hallström, Stockholm, 1987-1990
Katarina Wikman, Stockholm, 1990-2002
Pirjo Almqvist, Göteborg, 1987-1990
Anna-Karin Andersson, Göteborg, 1990-2000
Kerstin Österberg, Göteborg, xx-1998
Eva Karlehagen, Göteborg, 1991-1991
Salme Portinsson, Lund, 1987-1993
Tina Majholm, Umeå, 1987-1988
Karin Nilsson, Örebro, ????
Marie Åhs, Jönköping, 1991-1998
Ulla Cederholm, Falun, 1993-1995

1987

Gruppen bildas på initiativ av Christina Persson, Uppsala, Lena Hallström och Ylva Orrevall från Stockholm. Första mötet hölls i Abbots lokaler och Pirjo Almqvist, Göteborg, Salme Portinsson, Lund och Tina Majholm Umeå bjöds in att vara med i gruppen.
Ylva och Lena skriver till prof Åke Bruce på Livsmedelsverket och påtalar behovet av en speciellt energi och näringstät kost för svårt sjuka. En sådan kost införs sedan i ”Mat för sjuka” 1993.

1988

Patientinformationsbroschyren ”Några råd om maten till dig som får cytostatika” ges ut av Ylva och Lena.
Fem av gruppens medlemmar deltog i symposium i London, Nutritional aspects of cancer care och besökte St. Christophers Hospice.
Ylva och Lena kontaktade Mjölkfrämjandet som hjälpte till att ta fram broschyren ”Lättlagat – För dig som behöver mat som är lätt att tugga och svälja”.
Gruppen börjar sälja patientinformationsmaterial till dietister i till dietister i hela Norden.
Gruppen ansöker om medel för planeringsgrupp från Cancerfonden.

1989

Gruppen får anslag från Cancerfonden mellan åren 1989-93.
Gruppen ger ut ett kompendium kallat ”Mat vid cancer” i syfte att hjälpa kollegor som arbetar med cancerpatienter.
Gruppen medverkar vid Nordiska fortbildningsdagar i Helsingfors.

1990

Hela gruppen åker till ESPEN i Aten.
Gruppen ordnar en konferens för Nordiska Onkologdietister ”NOD 90” på Långholmen i Stockholm. Trettio dietister från de nordiska länderna deltog.

1991

Försäljning börjar av ett antal block med råd och recept för cancerpatienter. Råden är sammanställda av gruppens medlemmar.
Karin Nilsson från Örebro, som nu ingår i gruppen, representerar oss vid symposium om de nya sjukhuskosterna.

1992

Den andra konferensen för Nordiska Onkolog Dietister (NOD-92) hålls i Lillehammer. Gruppen medverkar aktivt i planeringsarbete och under konferensdagarna.
Anna-Karin Andersson håller en föreläsning om ”Cancerpatienters behov av vitaminer och mineraler” vid DRFs fortbildningsdagar i Uppsala.
Gruppen ger ut sitt andra kompendium ”Nutrition vid cancer”. Ylva sammanställer fyra broschyrer för försäljning; ”Några råd till dig som behöver energirika soppor och drycker”, ”Till dig som behöver energirik mat som är lätt att tugga och svälja”, ”Några råd till dig som får mat genom PEG” och ”Några råd till dig som får mat genom sond”.
Christina medverkar vid Cancer Nursing i Wien. Muntlig presentation av aktivt nutritionsstöd till patienter med småcellig lungcancer.

1993

Under Marie Åhs ledning medverkar gruppen till att det hålls en 5p-kurs i ”Nutrition med inriktning mot onkologi”. Kursen hålls i Jönköping och ett 20-tal dietister går kursen.

1994

Uppsatser från 5-p kursen ges ut i ett kompendium kallat ”Nutritionsaspekter vid cancer”. Trycks med ekonomiskt stöd från Cancerfonden..
En pärm ”Mat vid cancer” med ett 20-tal overheadbilder tas fram och börjar säljas.
Ylva håller en föreläsning ”Onkologpatienten i hemmet” vid DRFs fortbildningsdagar.

1995

Ylva ger ut läroboken ”Den viktiga maten” på Cancerfondens förlag.
Gruppen deltar i konferens för Nordiska OnkologDietister (NOD) på Marienlyst, Danmark.

1996

NOD-96 planerades men ställdes in pga få anmälningar. Med stöd av Cancerfonden bildas ett nätverk av dietister med intresse för cancerpatienters nutritionsfrågor. Gruppen bjuder in 7 dietister till en diskussion om arbetsplatsnära studier.

1997

Gemensam dokumentationsjournal för head-neckstrålade patienter börjar användas i hela Sverige.
Christina medverkar vid ECCO 9. Muntlig presentation av validering och översättning av modifierat SGA (PG-SGA).
Gruppen ordnar tvådagars konferens med tema Forskning-Onkologi- Malnutrition i Jönköping.

1998

Två möten anordnas med nätverket av dietister som arbetar med cancerpatienter. Mötet hålls i Cancerfondens lokaler.
Brev till Socialstyrelsen angående cancerpatienters behov av subventionerade SÄR-NÄR produkter.
Gruppen ombildas till en ideell förening och byter namn till DIETISTER INOM ONKOLOGI med förkortningen DIO.

1999

Marie Esbjörnsson sitter med i planeringsgruppen för ESPEN i Stockholm.
DIO öppnar hemsida i samband med ESPEN i Stockholm och startar försäljning av material över nätet.
Två nya broschyrer sammanställs, ”Diabetes-cancer” annette och Marie vad är titeln och ”Råd om maten till dig som opererat magsäcken”
Patienttråd från boken ”Den viktiga maten” ges ut i blockform.

2000

DIO håller en konferens på Huddinge sjukhus för dietister och vårdpersonal, ”Nutrition vid cancer” med 70 deltagare.

2001

OH –pärm ”Mjuk mat- lättuggad mat” med 19 bilder tas fram och börjar försäljas.

2002

Christina Persson disputerar med avhandlingen ”Improved nutritional support in cancer patients”.

2003

Planering för kursdagen ”Nutrition i palliativ vård”.
Revidering påbörjas av några av våra broschyrer .

2004

Nationella rådet för palliativ vård bildas och DIO inbjuds att medverka som en medlemsförening i rådet.
Konferensen ”Nutrition i palliativ vård” anordnas i Stockholm, 70 deltagare.
Christina kommer med i DRFs Vetenskapliga råd.
Christina anordnar tillsammans med universitetslektor Birgitta Johansson den första kursen ”Kost vid cancer 5p” vid Uppsala Universitet.
Christina granskar tillsammans med Elisabet Rothenberg de referenser som två företag uppgivit för användning av näringsdrycker berikade med omega-3-fettsyror till cancerpatienter.

2005

Nästan hela gruppen åker till Royal Marsden Hospital, cancersjukhus i London, på studiebesök.
Dietisternas etiska kod ges ut, Ylva ingår i arbetsgruppen.

2006

Ylva och Marie ger ut kokboken ”Råd och recept för cancersjuka” på Gothia förlag och bjuder in till releaseparty.
DIO slutar att sälja material över nätet och lägger istället ut materialet för nedladdning från DIOs hemsida.
”Kost vid cancer 5 p” ges återigen vid Uppsala Universitet.

2007

Vår ordförande Ulla Kronqvist medverkar i NRPV, Nationella Rådet för Palliativ Vård, på Ersta Högskola med bl.a. socialminister Göran Hägglund. På agendan: implementering av utbildning i palliativ vård. En rapport från mötet har sammanställts: ”Vill du bli vårdad i livets slutskede av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård?” Rapporten för nedladdning.
DIO föreslår en definition till Nutritionsbehandling vid palliativ vård. Definitionen ingår i DRFs terminologi.
Gruppens 20-årsjubileum firas i Umeå.
DIO öppnar en mejllista för dietister intressade av frågor som rör nutrition till cancersjuka.

Vetenskaplig produktion under åren 1987-2007

Bylund A, Lundin E, Zhang J X, Nordin A et al. Randomised controlled short-term intervention pilot study on rye bran bread in prostate cancer.
European Journal of Cancer Prevention 2003,12:407-415. Abstraktet på Pubmed.

Glimelius B et al (Persson C). Improved care of patients with small cell lung cancer.
Acta Oncologica 1992; vol 31, no 8: 823-832. Abstraktet på Pubmed.

Glimelius B et al. A comprehensive cancer care project to improve the overall situation of patients receiving intensive chemotherapy.
J Phycosoc Oncol 1993; vol 11, no1: 17-40

Orrevall Y, Tishelman C et al. The path from oral nutrition to home parenteral nutrition: A qualitative interview study of the experiences of advanced cancer patients and their families.
Clinical Nutrition (2004)23, 1280-1287. Abstraktet på Pubmed.

Orrevall Y, Tishelman C, Permert J. Home parenteral nutrition: a qualitative interview study of the experiences of advanced cancer patients and their families.
Clin Nutr. 2005 Dec;24(6):961-70. Abstraktet på Pubmed.

Persson C, Glimelius B. The relevance of weight loss for survival and quality of life in patients with advanced gastrointestinal cancer treated with palliative chemotherapy.
Anticancer Res. 2002 Nov-Dec;22(6B):3661-8Abstraktet på Pubmed.

Persson C, Johansson B, Sjöden P-O, Glimelius B. A randomized study of nutritional support in patients with colorectal and gastric cancer.
Nutr Cancer. 2002;42(1):48-58. Abstraktet på Pubmed.

Persson C, Sjödén P-O, Glimelius B. The Swedish version of the patient-generated Subjective Global assessment of nutritional status; Gastrointestinal vs urological cancers.
Clinical Nutrition 1999;18(2):71-77. Abstraktet på Pubmed.

Persson C, Glimelius B, Rönnelid J, Nygren P. Impact of fish oil and
melatonin on cachexia in patients with advanced gastrointestinal cancer: A
randomized pilot study. Nutrition 2005;21:170-178. Abstraktet på Pubmed.